Rentacarslo D.O.O. Prisojna Pot 2, 6310 Izola, Slovenija, +38631550733

5. April, 2023

1. Upravljanje in uporaba motornega vozila

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in veljajo za vsa razmerja, v katera vstopa družba Rentacarslo D.O.O. v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik).

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o najemu vozil Rentacarslo D.O.O. in najemnik potrdita veljavnost teh pogojev s podpisom pogodbe o najemu vozila, s podpisom pa stranki izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev in jih sprejemata.

Kršitev določil splošnih pogojev poslovanja s strani katere izmed strank pomeni hkratno kršitev najemne pogodbe in omogoča drugi stranki takojšnjo možnost odstopa od pogodbe in pravico do uveljavljanja odškodninskega zahtevka zaradi nastale škode.

Najem vozila po najemni pogodbi je teritorialno omejen zgolj na področje Evrope (z omejitvami navedenimi v naslednjem odstavku).

Vožnja, upravljanje in uporaba vozila je prepovedana v naslednjih državah: Poljska, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Madžarska, Grčija, Litva in Latvija. Zavarovanje ne krije škode, povzročene ali kraje vozila na prepovedanih območjih.

Najemnik se obvezuje, da najetega vozila ne bo uporabljal ali ga odpeljal izven meja Evrope oz. v države, navedene v prejšnjem odstavku. Vožnja in uporaba najetega vozila izven območja Evrope oz. v državah iz prejšnjega odstavka je možen le po predhodnem pisnem dogovoru med strankama.

Izraz »vozilo« ali »motorno vozilo« pomeni osebno, tovorno ali kakršnokoli drugo vozilo, ki je predmet najema in je izročeno najemniku za dogovorjeno obdobje. – Izraz »škoda« pomeni vsakršno nastalo škodo na ali v vozilu (vključno s stekli, žarometi, ogledali ipd.)

Vozilo, najeto po pogodbi, katere sestavni del so splošni pogoji poslovanja smejo voziti ali upravljati:

– osebe, stare 21 ali več let, ki imajo vozniško dovoljenje vsaj dve leti;

– osebe, ki so v najemni pogodbi vpisane kot osebe pooblaščene za vožnjo oz. upravljanje z vozilom.

– Pogoja iz prejšnjega odstavka morata biti izpolnjena kumulativno. – Vozilo, ki je predmet najema se ne sme uporabiti ali upravljati:

 • za udeležbo na avtomobilističnih, športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih;
 • za plačani prevoz potnikov ali blaga (npr. taxi služba);
 • za potisk ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;
 • za dejavnost avto šole;
 • za prevažanje večjega števila potnikov, kot je navedeno v prometnem dovoljenju vozila;
 • za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugi nevarnih snovi in razsutega tovora;
 • za storitev kaznivega dejanja, ki je uradno pregonljivo;
 • za nadaljnjo oddajo v podnajem;
 • v primeru, ko vozilo ni tehnično brezhibno ali v voznem stanju, pa najemnik za to ve;
 • s strani oseb, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na sposobnosti za vožnjo (npr. pomirjevala, uspavala ipd.);
 • izven cest I., II. ali III. reda;
 • v nasprotju s cestno-prometnimi predpisi države, na ozemlju države kjer se vozilo nahaja;
 • v nasprotju z namenom uporabe vozila, opisanim v najemni pogodbi med Rentacarslo D.O.O. in najemnikom.

– V najetem vozilu je prepovedano kajenje! V primeru nespoštovanja te določbe se najemniku zaračuna strošek v višini kemičnega čiščenja po veljavnem ceniku in morebitni stroški notranjih poškodb vozila (npr. ožganine).

– Najemnik je dolžan najeto vozilo po vsakršni uporabi zakleniti!

2. Rezervacije, varščina in plačila

Osnova za obračun so cene, navedene v ceniku, ki veljajo v času začetka najema vozila.

Najem vozila je lahko pogojen s predhodno rezervacijo. Ob rezervaciji se plača določen odstotek vrednosti najema, ki je odvisen od predhodnega dogovora. V primeru odpovedi najema ali predčasnega vračila vozila, Rentacarslo D.O.O. obdrži celoten rezervacijski znesek in si s tem pokrije izpad dohodka, ki bi nastal zaradi odpovedi rezervacije.

Najemnik se obvezuje, da bo na mestu predaje vozila plačal varščino – depozit. Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode nastale iz pogodbenega razmerja ter obračunu dodatnih dni najema v primeru podaljšanja najema ali prevoženih dodatnih kilometrov. Znesek varščine se giblje od 250,00 EUR (dvesto petdeset evrov) do 800,00 EUR (osemsto evrov) – odvisno od vozila. V kolikor najemnik ob najemu vozila vplača dodatno zavarovanje vozila po veljavnem ceniku, se mu znesek varščine zniža na dogovorjen znesek.

V kolikor najemnik vrne vozilo v brezhibnem stanju se mu varščina vrne v gotovini ob zaključku računa, oziroma v 3 (treh) delovnih dneh na njegov transakcijski račun. V primeru, da je nastala škoda višja od vplačane varščine, se najemnik zavezuje, da bo plačal razliko v ceni takoj.

Cena najemnine mora biti plačana ob sklenitvi najemne pogodbe. Cena je določena glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in drugih okoliščin, razvidnih iz najemne pogodbe. V kolikor je v pogodbi o najemu posebej dogovorjen odlog plačila, je rok plačila 8 dni po vračilu vozila. V primeru zamude se zaračunajo zakonske zamudne obresti in stroški.

Ob izdaji najetega vozila lahko Rentacarslo D.O.O. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici, za zavarovanje plačila najema vozila. S predložitvijo kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne kartice. Z zagotavljanjem kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne kartice.

Najemnik odgovarja za vsa plačila, kazni in globe, ki so naslovljene na Rentacarslo D.O.O. v času veljavnosti najemnega obdobja. Najemnik je seznanjen, da bodo njegovi podatki posredovani policiji in drugim pristojnim organom na podlagi njihovega zahtevka.

3. Prevzem in vrnitev vozila

Najemnik prevzame vozilo na dogovorjenem mestu, ob izpolnitvi vseh pogojev in podpisu pogodbe o najemu. Najemnik je s pogodbo pooblaščen za upravljanje vozila, s pogodbo pa se lahko dodatno pooblasti še največ ena oseba.

Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da Rentacarslo D.O.O. hrani fotokopijo najemnikovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta. – Najeto vozilo je ves čas last Rentacarslo D.O.O..
Vozilo se najemniku izroči v tehnično brezhibnem stanju in z vso zakonsko predpisano obvezno opremo in pripadajočo nadomestno pnevmatiko.

Izjava o stanju vozila je sestavni del pogodbe o najemu vozila. V primeru, da najemnik še pred prvo uporabo vozila opazi neoznačeno poškodbo na vozilu, nastalo še pred prevzemom vozila, mora le to nemudoma sporočiti Rentacarslo D.O.O. , sicer se šteje, da je bilo vozilo izdano v najem v takšnem stanju, kot je navedeno na izjavi o stanju vozila.

Ob prevzemu vozila se najemniku izroči vsa dokumentacija vozila. Zavarovalna polica vozila je najemniku na voljo vpogled v poslovnih prostorih Rentacarslo D.O.O.. Dokumenti o vozilu se ne smejo puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu!

Najemnik odgovarja za prevzeto dokumentacijo iz prejšnjega odstavka v primeru kraje, izgube, uničenja ali poškodovanja dokumentov. Stroški izdelave novih dokumentov bremenijo najemnika.

Najemnik je dolžan vrniti najeto vozilo z dnem izteka pogodbe o najemu, ob času in na kraju določenem v najemni pogodbi.

Minimalni najem vozila je 1 dan (24 ur). V kolikor najemnik prekorači dogovorjeni čas najema za več kot 60 minut, se mu obračuna dodaten dan najema.

Najemnik se zaveže vrniti vozilo v takšnem stanju, kot ga je prejel, odštevajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Najemnik v popolnosti odgovarja za povzročeno škodo tudi v primeru, da je le-ta bila povzročena s strani pooblaščenca in/ali tretje, nepooblaščene osebe, ki je upravljala z vozilom v času trajanja najemne pogodbe.

Najemnik prejme zunanje in notranje očiščeno vozilo in ga je dolžan v takšnem stanju tudi vrniti. V nasprotnem primeru se najemniku zaračunajo stroški čiščenja po veljavnem ceniku.

Najem vozila se zaključi po pregledu vozila s strani predstavnika Rentacarslo D.O.O., ter z vračilom vozila, ključev in dokumentov vozila odgovorni osebi Rentacarslo D.O.O.. Najemnik je odgovoren za stanje vozila do konca trajanja najemnega razmerja, tudi če ni bil prisoten ob pregledu vozila in/ali ni podpisal izjave o stanju vozila.

Najemnik odgovarja za vse poškodbe v notranjosti vozila in morebitne ostale poškodbe, ki jih zavarovanje ne krije.

Odgovornost najemnika se konča, ko vozilo pregleda predstavnik Rentacarslo D.O.O..

V primeru, da najemnik po preteku najemne pogodbe vozila ne vrne v skladu z dogovorom v pogodbi o najemu in/ali najema vozila pravočasno ne podaljša, oziroma Rentacarslo D.O.O. pravočasno ne sporoči zadržka vračila vozila, je Rentacarslo D.O.O. upravičen najemniku vozilo odvzeti in na njem vzpostaviti posest. Najemnik se tako odpoveduje posestni pravici na vozilu in se hkrati odpoveduje uveljavljanju zahtevka iz naslova posestnega varstva in morebitnega odškodninskega zahtevka iz istega naslova.

4. Podaljšanje najema

Najemnik ima pravico podaljšati najem vozila, ki je predmet pogodbe o najemu, najkasneje 24 ur pred iztekom dogovorjenega roka najema v najemni pogodbi. V primeru podaljšanja najema manj kot 24 ur pred iztekom najema vozila, se najem podaljša zgolj po izrečenem dogovoru z Rentacarslo D.O.O.

5. Gorivo in prevoženi kilometri

Cena goriva ni vključena v ceno najema.

Predstavnik podjetja Rentacarslo D.O.O. skupaj z najemnikom odčitata stanje goriva pred oddajo vozila. Najemnik je dolžan ob koncu najema vozilo vrniti z istim stanjem, kot je prejel na dan najema.

V kolikor se vozilo ob koncu najema vrne z manjšo količino goriva kot ob izročitvi, najemnika bremeni strošek manjkajočega goriva (po veljavnem ceniku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo) in strošek polnjenja v vrednosti 15,00 EUR z DDV (petnajst evrov).

Znesek najema vključuje neomejeno število prevoženih kilometrov, vendar največ 300 km/dan za najeme do 7 dni in največ 100 km/dan za najeme daljše od 7 dni.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov v času najema vozila, se ugotavlja število prevoženih kilometrov s tovarniško vgrajenim števcem kilometrov v vozilu, in sicer s popisom stanja števca pred začetkom najema in ob koncu.

Kakršenkoli poseg najemnika v števec iz zgornjega odstavka in armaturno ploščo vozila je prepovedan! V primeru samovoljnega posega v števec ali armaturno ploščo vozila se najemniku obračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku 500km/dan za vsak dan najema.

V primeru okvare števca kilometrov je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti . V kolikor najemnik tega ne stori, se mu obračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku iz prejšnjega odstavka.

6. Okvare in vzdrževanje vozila

Cena goriva ni vključena v ceno najema. – Najemnik prejme vozilo s polnim rezervoarjem. Najemnik je dolžan ob koncu najema vozilo vrniti z istim stanjem, kot je prejel na dan najema.

V kolikor se vozilo ob koncu najema vrne z manjšo količino goriva kot ob izročitvi, najemnika bremeni strošek manjkajočega goriva (po veljavnem ceniku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije z uredbo) in strošek polnjenja v vrednosti 15,00 EUR z DDV (petnajst evrov).

Cena najema vključuje neomejeno število prevoženih kilometrov, vendar ne več kot 300 km/dan za najeme do 7 dni in do 100 km/dan za najeme nad 7 dni.

V primeru obračunavanja prevoženih kilometrov v času najema vozila, se ugotavlja število prevoženih kilometrov s tovarniško vgrajenim števcem kilometrov v vozilu, in sicer s popisom stanja števca pred začetkom najema in ob koncu.

Kakršenkoli poseg najemnika v števec iz zgornjega odstavka in armaturno ploščo vozila je prepovedan! V primeru samovoljnega posega v števec ali armaturno ploščo vozila se najemniku obračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku 500km/dan za vsak dan najema.

V primeru okvare števca kilometrov je najemnik dolžan o tem nemudoma obvestiti . V kolikor najemnik tega ne stori, se mu obračunajo kilometri v pavšalnem dnevnem seštevku iz prejšnjega odstavka.

Najemnik je dolžan ves čas najema vozila zanj skrbeti kot dober gospodar (redni pregledi nivoja olja in vode, tlaka v pnevmatikah, zavorne tekočine ipd.).

O vseh morebitnih okvarah najetega vozila je dolžan najemnik nemudoma obvestili Rentacarslo D.O.O. in ravnati v skladu z navodili Rentacarslo D.O.O.

Morebitna popravila za zagotovitev pravilnega delovanja vozila lahko naroči najemnik sam, in sicer v vrednosti 20,00 EUR (dvajset evrov). Za vsa večja popravila je nujno potrebno izrecno soglasje Rentacarslo D.O.O..

Popravilo vozila ali menjavo delov sme opraviti le pooblaščeni servis. V primeru popravil in/ali menjave delov mora najemnik Rentacarslo D.O.O.predložiti zamenjane dele, potrdila o plačilu in račune, naslovljene na uradni naziv in naslov Rentacarslo D.O.O.

Rentacarslo D.O.O. povrne stroške popravila in/ali zamenjave delov, v kolikor ni najemnik sam odgovoren za nastalo škodo. Rentacarslo D.O.O. stroškov ne prizna, če so popravila izvedena brez predhodne odobritve, izven pooblaščenega servisa ali najemnik ne predloži potrdila o plačilu, račune in zamenjanih delov.

Najemnik je odgovoren za povzročitev škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določb te točke splošnih pogojev. Najemnik je tako dolžan povrniti Rentacarslo D.O.O. vso nastalo škodo ter morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja osnovne dejavnosti z dotičnim vozilom. – Rentacarslo D.O.O. se zavezuje, da bo najemniku v najkrajšem možnem času nudil pomoč v primeru mehanskih težav, okvar in poškodb na vozilu, zaradi česar bi bilo takšno vozilo nevozno, in da bo vozilo nadomestil z drugim, razen če je najemnik vozilo uporabljal v nasprotju s tretjim odstavkom druge točke teh pogojev.

7. Nezgode

V primeru prometne nesreče z najetim vozilom je najemnik dolžan ščititi interese podjetja Rentacarslo D.O.O. in zavarovalnice, pri kateri je najeto vozilo zavarovano. Prav tako je najemnik dolžan o nezgodi nemudoma obvestiti Rentacarslo D.O.O. .

Najemnik mora pri nezgodi z najetim avtomobilom podjetju Rentacarslo D.O.O. posredovati pisno poročilo o nesreči, skupaj s skico dogodka in izpolniti »Evropsko poročilo o nesreči«. Prav tako si zabeleži imena in naslove udeležencev v nesreči in morebitnih prič. Najemnik kraja škodnega dogodka in vozila ne sme zapustiti, dokler ni le-to zavarovano oziroma umaknjeno na varno.

Najemnik je dolžan v vsakem primeru prometne nesreče poklicati policijo in jih obvestiti o nezgodi, počakati njihov prihod in sestavo uradnega zaznamka nesreče ter pridobiti kopijo zapisnika.

V primeru nespoštovanja določb te točke splošnih pogojev je najemnik sam odgovoren za vso škodo ter morebitni izgubljeni dobiček, ki bi nastala Rentacarslo D.O.O..

8. Kraja in požar vozila

Najemnik ne odgovarja za nastalo škodo na najetem vozilu, ki bi nastala zaradi morebitnega požara ali tatvine vozila, razen če je sam odgovoren za nastalo škodo ali ni dokazana odgovornost tretje osebe. Odgovornost tretje osebe se šteje za dokazano, ko jo ugotovi zavarovalnica in povrne celotno škodo.

Najemnik mora v primeru morebitne tatvine ali požara vozila, škodni dogodek nemudoma prijaviti policiji ali drugemu pristojnemu organu. Prav tako je dolžan nemudoma obvestiti Rentacarslo D.O.O.. V kolikor najemnik ne obvesti Rentacarslo D.O.O., najemnik sam odgovarja za vso nastalo škodo.

9. Zavarovanje vozil in odgovornost najemnika

Vozila podjetja Rentacarslo D.O.O., ki so predmet pogodb o najemu so zavarovana v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenija in splošnimi pogoji zavarovalnice.

Zavarovalne police posameznih vozil so na voljo vpogled v poslovnih prostorih podjetja Rentacarslo D.O.O.

Ne glede na sklenjena zavarovanja posameznih vozil, je najemnik dolžan povrniti Rentacarslo D.O.O. vsako morebitno škodo na vozilu, ki je predmet najemne pogodbe v naslednjih primerih:

  • poškodbe znotraj vozila, poškodbe brisalcev, radijske antene in drugih pritiklin (npr. ogledala);
  • poškodbe podvozja vozila, poškodbe pnevmatik in koles;
  • škoda, ki je nastala zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih substanc in zdravil, pri katerih se upravljanje z vozilom odsvetuje;
  • če povzroči škodo naklepno ali iz malomarnosti;
  • če pobegne iz kraja nezgode ali krši svoje obveznosti;
  • če v času nastanka škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
  • če nastane škoda zaradi nespoštovanja določb 2. točke teh splošnih pogojev;
  • v primeru vožnje po poplavljeni cesti;
  • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izvzeti.
  • Najemnik v primerih določenih v prejšnjem odstavku, odgovarja z vsem svojim premoženjem.
  • Za poškodbe vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Rentacarslo D.O.O. pridržuje pravico, da v roku 5 (petih) delovnih dni po končanem najemu, obvesti najemnika o povzročeni škodi in njegovi odgovornosti za povzročeno škodo.
  • Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za vozilo.
  • Dodatno zavarovanje (SCDW) je možno skleniti le ob najemu vozila za več kot sedem dni.
  • Dodatno zavarovanje v primeru nezgode velja samo za prvo škodo. Za vsak nadaljnji škodni dogodek je najemnik polno odgovoren!
  • Možnost dodatnega zavarovanja ne krije poškodbe na pnevmatikah, platiščih, pritiklinah, strehi ali podvozju vozila in poškodbe ključev.
  • V vsakem primeru nove poškodbe vozila, ne glede na to ali ima najemnik dodatno zavarovanje ali ne. se v času najema vozila lahko najemniku zaračunajo administrativni stroški v višini do 50,00 €.
  • V primeru kraje najetega vozila je najemnik dolžan predložiti svoj ključ vozila. Najemnik je, v primeru kraje vozila, odgovoren za celotno vrednost vozila, če nima v posesti ključa od najetega vozila, ne glede na osebno odgovornost določeno za najeto vozilo in/ali če je stranka kupila dodatno zavarovanje.

10. Odškodninski zahtevki

Rentacarslo D.O.O. ne odgovarja za najemnikovo lastnino, ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustil v najetem vozilu ali na njem.

Najemnik se s podpisom najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezano škodo.

Varstvo osebnih podatkov

Najemnik se s podpisom pogodbe o najemu strinja, da sme Rentacarslo D.O.O.:

  • uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
  • najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe,
  • hraniti podatke 3 leta.

12. Druge določbe

Najemnik v času najema odgovarja za vso dodatno opremo in pravilno delovanje le-te, navedene v najemni pogodbi in/ali izjavi o stanju vozila. Rentacarslo D.O.O.

je upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, v kolikor bi se poškodovala v času najema vozila. V primeru kraje ali popolnega uničenja opreme lahko Rentacarslo D.O.O. zahteva polno vrednost opreme.

Morebitno vrednost škode iz prejšnjega odstavka si lahko Rentacarslo D.O.O. izplača iz varščine. V kolikor je vrednost škode večja od varščine pa ima pravico od najemnika zahtevati razliko do celotne vrednosti opreme. – Rentacarslo D.O.O. v času najema vozila za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno popolno in pravilno delovanje ali varnost le-te. Za opremo odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme. Za opremo je odgovoren najemnik ali proizvajalec opreme.

V času trajanja pogodbe o najemu vozila ni možno spremeniti nobene določbe iz pogodbe, razen v primeru, ko je to skupna želja obeh pogodbenih strank. Vse spremembe pogodbe morajo biti opravljene v enaki obliki, kot je sklenjena prvotna pogodba.

možno je, da je v najeto vozilo vgrajena sledilna naprava. – S podpisom se najemnik strinja z obdelavo osebnih podatkov znotraj določil evrospke direktive GDRP

Rentacarslo D.O.O. lahko zaračuna za vse stroške, po veljavnem ceniku, za vse predvidene in nepredvidene nastale stroške tekom najema in po vračilu vozila (npr: v primeru trka, kraje vozila , pomoč na cesti, cestno-prometni prekrški ipd.).

V primeru, da je najemnik storil cestno-prometni prekršek, na podlagi katerega je Rentacarslo D.O.O. pristojnemu organu moral posredovati podatke o najemniku, sme Rentacarslo D.O.O. zaračunati do 50,00 administrativnih stroškov za obravnavo posamičnega prekrška. Ob pričetku najema se, s podpisom pogodbe, stranka strinja, da Rentacarslo D.O.O. lahko naknadno bremeni stranko na računu, s katerim je stranka uredila polog varščine ob pričetku najema (tudi če je Rentacarslo D.O.O., ob vračilu vozila, že sprostil depozit).

13. Reševanje sporov

Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz pogodbe o najemu stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe

Pogodba o najemu vozila je natisnjena in podpisana v dveh izvodih. En podpisan izvod prejme najemnik, enega podpisanega pa obdrži Rentacarslo D.O.O. Najemna pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

What Our Clients Say
0 reviews